Uznanie kwalifikacji w Polsce

© Canva

Uznanie niemieckich świadectw szkolnych w Polsce

Świadectwa szkół niemieckich podlegają w Polsce procedurom uznania. Właściwym organem są kuratoria oświaty w poszczególnych województwach, które też udzielają informacji o szczegółach proceduralnych. Świadectwa muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Uznawanie zagranicznych dyplomów i świadectw

Uznanie niemieckiego kształcenia zawodowego w Polsce

Zawody regulowane i sektorowe
Uznawanie w Polsce kwalifikacji zawodowych nabytych w Niemczech  odbywa się na podstawie przepisów wspólnotowych. W  zakresie wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych wyróżnia się zawody regulowane oraz zawody sektorowe.

Zawody sektorowe to: pielęgniarka, położna, lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, lekarz weterynarii i architekt.
Uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodów sektorowych odbywa się automatycznie. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają krajowe i okręgowe organy samorządów zawodowych.

Zawód regulowany to zawód, którego wykonywanie jest uzależnione od spełnienia kwalifikacji i warunków określonych w przepisach (np. zależy od posiadania  wykształcenia). Do zawodów regulowanych należą m.in. zawód fizjoterapeuty, geodety, nauczyciela.

Procedura uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych
W celu uznania przez Polskę kwalifikacji zawodowych zdobytych w Niemczech należy przeprowadzić właściwą procedurę. Wnioski w sprawie uznania kwalifikacji, pisma i dokumenty w toku tego postępowania składa się  w języku polskim. Wniosek o uznanie kwalifikacji w zawodach regulowanych składa się na odpowiednich formularzach.

Wydawanie informacji o zagranicznych dyplomach

Aby uzyskać pisemną informację na temat możliwości uznania zagranicznego dyplomu w Polsce na przykład w celu podjęcia pracy lub kontynuacji studiów należy zwrócic sie do:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
00-635 Warszawa
Tel. +48 22 390 35 00
e-mail: biuro(at)nawa.gov.pl
www.nawa.gov.pl

Informacje wydawane są bezpłatnie, wyłącznie w języku polskim.

 

Podstawę prawną dotyczącą uznawania polskich dyplomów w Niemczech i niemieckich dyplomów w Polsce stanowi umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym /Dz. U. z 1998 r. Nr 92, poz. 584/. Nad realizacją tej umowy czuwa powołana specjalnie w tym celu stała Komisja Ekspertów, która m.in. aktualizuje dane o systemach szkolnictwa wyższego w obu krajach. Wnioski z prac Komisji zamieszczane są w odrębnych protokołach.

Przydatne linki

  1. Ministerstwo Nauki i Edukacji: www.nauka.gov.pl
  2. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej: www.nawa.gov.pl
  3. Kuratoria oświaty: www.men.gov.pl

Sieć partnerów